3.Dünya Savaşı Siyonistlerin ve İsrail’in sonu! 2022 Yeni Altın Çağ’ın başlangıcı!

3.Dünya Savaşı, 2022 Siyonistlerin/İsrail’in sonu,Yeni Altın Çağ’ın başlangıcı ve Mu çocuklarının tekrar yeryüzü hakimiyeti !

 • Ha-Aretz Ha-Muvtacha /הארץ המובטחת Bu da ne diye soracaksınız? İbranice ” Vadedilen Topraklar ” Gelelim Vadedilen Topraklar neresidir? Kenan Ülkesi diye bir ülke duymuşsunuzdur.
 • Yahudi inancına göre Yehova tarafından İsrailoğullarına vadedilmiş bölge Yahudilere göre, Musa’nın Filistin’e girene kadar dolaşmış olduğu topraklardır.Tekvin kitabının 15.Bab’ında şöyle geçer:
 • “O günde Rab, Abraham’la ahdedip dedi: Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar bu diyarı, Kenileri ve Kenizzileri ve Kadmonileri ve Hittileri ve Perizzileri ve Refaları ve Amorileri ve Kenanlıları ve Girgaşileri ve Yebusileri senin zürriyetine verdim.Bu tanıma göre ise Fırat Nehri’nden Nil Nehri’ne kadar olan geniş bölge İsrailoğulları’na vaad edilmiştir.

(Fırat’ın doğusu-batısını şimdi daha iyi anlamışsınızdır)

 • TEKVİN Kitabı 17.Bab’da aynı olguları ve sınırları tekrar yineler, şöyleki :

işte, ahdim seninledir, ve bir çok milletlerin babası olacaksın.Ve artık adın Abram*çağırılmayacak, fakat adın İbrahim*olacak; çünkü seni bir çok milletlerin babası ettim. Ve seni ziyadesiyle semereli kılacağım, ve seni milletler yapacağım, ve senden krallar çıkacaklar.  Ve sana, ve senden sonra zürriyetine, Allah olmak için seninle ve senden sonra zürriyetinle benim aramda ahdimi, nesillerince ebedî ahit olarak sabit kılacağım. Ve senin gurbet diyarını, bütün KENAN diyarını, sana ve senden sonra zürriyetine ebedİ mülk olarak vereceğim; ve onların Allah’ı olacağım.

 • Siyonistlerin değiştirdiği Tevrat aynen bu söylemleri içeriyor.Kuran’da geçen ayetlerde ise Tevrat’ın Tanrı katında indirildiğini ama tahrifat yapıldığını teyit eder.
 • Şöyle ki : MAİDE/44.Ayet

“Biz indirdik Tevrat’ı, biz. İyiye ve güzele kılavuz var onda, ışık var. Allah’a teslim olmuş peygamberler,Yahudilere onunla hakemlik yaparlardı. Kendini Rabb’e adayanlarla ilim ve hikmette derinleşmiş olanlar da Allah’ın Kitabı’ndan korumakla görevli olduklarıyla hükmederlerdi. Zaten onlar Allah’ın Kitabı’na tanıklardı. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi basit bir ücret karşılığı satmayın.Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir.”

 • BAKARA/79.Ayet

Artık o kimselerin vay haline ki, kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz para almak için: «Bu Allah tarafındandır.» derler. Artık vay o ellerinin yazdıkları yüzünden onlara! Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara!

 • Bu ayetlerde ise açıkça çıkar karşılığı Tevrat’ın değiştirildiği kesindir. Vadedilmiş Topraklar Kur’anda yer almaz,ancak Hz. İbrahim ve Lût’-un “Bereketli kılınmış” bir diyara ulaştırıldıkları anlatılmaktadır. Enbiya /71.ayet
 • İsrail devleti kurulması,yüzyıllardır bir hayal olmaktan öteye geçememiş ve sonunda bir İtalyan Yahudisi olan ve Londra’da büyük bir servet elde eden Musos Haim Montefiore, Yahudi devleti fikrine kapılarak 1824 yılında Filistin’e göç etmesi ile başladı. Ancak o yıllarda Filistinde 8000 civarında Yahudi nüfusu vardı.
 • Bu kadar az kişiyle bir devlet kurulamayacağını anlayınca 1837 yılında tekrar Londra’ya döndü Londra’ya döndükten sonra yazdığı bir kitapla, Filistin topraklarının ne kadar bereketli olduğunu anlattı ve Yahudileri, Filistin’e gitmeye teşvik etti.
 • Tam bu sırada İngiliz hükümeti de çıkardığı bir bildiri ile Filistin’deki konsolosluklarına, Yahudileri himaye emri verdi.
 • Olay İngiltere ile sınırlı kalmayıp kısa zamanda Fransa,Almanya ve Rusya ile devam ederek birçok “Siyonist”derneği kuruldu ve devlet kurulacağı fikri her yerde aşılandı.Theodor Herzl’in fikirleri ile Siyonist lobiler hızla büyüdü ancak Dünya Savaşları ile amaca ulaşılamadı.
 • Sonunda 1948 yılında amaçlarına ulaştılar.Bugün Kürt koridoru denenmesinin amacı Kürdistan gibi gösterilse de asıl amaç Büyük İsrail ! Devleti’nin kurulması ve vadedilen topraklarda tekrar “Kenan Ülkesi” nin oluşumudur.

Bop haritası ve Vadedilen Topraklar haritası birbirine çok yakındır.Peki savaşta yani 2022’de İSRAİL yok olacak mı?

 • 1948 yılında kurulan İsrailin ömrünün İbrani takvimiyle 76, miladi takvimle ise 74 yıl olduğu belirtilir Bu keşif Tevrat’a da dayandırılıyor veya isnat ediliyor.Bilindiği gibi, İbrani takvimi de şemsi değil kameridir.Yani bizdeki Hicri Takvim gibi.
 • Hicri takvimden yol alırsak İsrail’in kuruluşu 14 Mayıs 1948,5 Recep 1367’ye denk düşer.
 • Bu tarihin üzerine 76 yıl koyduğumuz zaman, yani 5 Recep 1443 tarihine geliriz. Bu da Miladi takvim olarak 6 Şubat 2022 tarihine denk düşer. Yok oluşun/bitişin tarihi!
 • Buradaki 1443 yılının başka bir ilginç anlamı Kuran’da karşımıza çıkar.Kur’an da, İsra Suresi’(Yani İsrail) nin ayetlerinin kelime sayısı 1443’tür İsra suresini baştan aşağıya okuyun isterseniz.
 • Ama burada ben bana göre önemli ve mesaj içeren birkaç ayetini paylaşayım.

İSRA 2- “Musa’ya da kitap verdik ve beni bırakıp başkasını vekil edinmeyiniz diye onu İsrailoğulları için bir hidayet rehberi kıldık.

İSRA 3 – Ey Nuh’la beraber gemiye taşıyarak kurtardığımız kimselerin soyundan olanlar! Doğrusu o çok şükredici bir kuldu.

İSRA 4 – Biz İsrailoğulları’na Tevrat’ta şu hükmü verdik: “Muhakkak siz, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir yükselişle yükseleceksiniz.”

İSRA 5 – Birincisinin zamanı gelince,üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Onlar, evlerin aralarına girip araştırdılar.Bu yerine getirilmesi gereken bir vaad idi.

İSRA 6 -Sonra sizi tekrar o istilacılar üzerine galip kıldık ve size mallarla ve oğullarla yardım ettik. Ve toplum olarak sizin sayınızı artırdık.

İSRA 7 – Eğer iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz yine kendinizedir. Artık diğer fesadınızın zamanı gelince, yüzlerinizi üzüntüye sokmaları, kötülük yapmaları ve ilk kez girdikleri gibi yine Beyt-i Makdis’e girmeleri, ele geçirdikleri yerleri mahvetmeleri için onları tekrar göndereceğiz.

 • 2.Ayette geçen olay:İsrail ilk fesat çıkardığında MÖ 586 yılında Nebukadnezar önderliğindeki Babil İmparatorluğu’na yenik düşünce yok edildi. Babililer’in bölgeyi fethiyle Kudüs Tapınağı yıkıldı ve Yahudiler bölgeden sürüldü.
 • Babil’in daha sonra Persler tarafından fethedilmesinin ardından bunların en azından bir kısmı Ezra ve Nehemya peygamberlerin önderliğinde ana vatanına dönmüştür.
 • Siyonistlerin dünyaya hakim olduğu 1948 de kurulan bugünkü İsrail ise aynı ayet de belirtildiği gibi, yükseldikçe yükseldi, İsrail içinde ve dışında dünyayı yönetmeye başladı,dünyanın her yerinde kan ve göz yaşına sebep oluyor.
 • 7.ayette geçen Beyt-i Makdis, yani Kudüs, “ele geçirdiğiniz yerleri mahvetmeleri İçin onları tekrar göndereceğiz“ dediği o günkü Babil’in yaşadığı Anadolu ve Mezopotamya topraklarında bugün yaşayanTürk/Türkmenler olmasın o?
 • 2019 ve sonrasında beklenen Kozmik ve nükleer savaş sonrası dünyada,kehanetlerde/mitolojide geçen Yeni Altın Çağ’ı başlatacak olan belki de birçok kaynakta geçtiği gibi Türkler olacaktır.
 • Bu savaştan güçlü/umudunu yitirmeyenler galip çıkacak, zayıf/umutsuz olanlar ise Lut Kavmi ile yok olup gidecektir. Altınçağ Türk mitolojisinde ve halk inancında ve toplumsal felsefede mükemmel dünya ideali olarak görülür. Değişik Türk dillerinde Altınçak veya Altanşak olarak da söylenir.
 • Moğolcada Altangalav veya Altangalab olarak bilinir.İnsanların mutluluk, zenginlik ve huzur içinde özgür ve kavgasız yaşadığı geçmiş bir dönemi anlatır. Kimileri ise bunu geleceğe yönelik bir ütopya haline getirerek, insanların üst düzey bir bilince ulaştığı, bir zaman döngüsü olarak düşünür.
 • Sizi bilemem ama ben de dünyada Altın Çağı başlatacak olan toplumun Türkler olacağına inananlardanım.

(Türkler’den kastım bugünkü Arap devşirmeleri ve Lut kavmi üyeleri hariç)

 • İnancımı pekiştiren olay İse Mustafa Kemal Atatürk. Öbür türlü en büyük tarihçi ve Türklerin geçmişini araştıran Ata’m neden Tahsin Mayatepek’i Maya Uygarlığını araştırmak için Meksika’ya göndersin?
 • Ben inanıyorum ki Mu’nun çocukları o dönem yaşattıkları Altın Çağı bir kez daha Dünya’da yaşatacaklar.

Tengri Biz Menen !

Yazar; Celal Altaylı‏

7
Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

avatar
7 Yorum Konuları
0 Konu cevapları
0 Takipçiler
 
En çok tepki verilen yorum
En sıcak yorum dizisi
6 Yorum yazarları
AnonimAnonimAnonimuveys Safiye ElifDış güçler lideri amarikan acanı Son yorum yazarları
Anonim
Ziyaretçi
Anonim

Bugüne kadarki bütün Amerikan Devlet Başkanlarının Kıpti soyundan olduklarına dikkatleriiniizi çekmek isterim. Buna, İngiliz Kraliyet Ailesi de dahildir. Hatta Hitler de yeğen – amca çiftinden olma bir ensest döldür. Araştırıp görün.

Anonim
Ziyaretçi
Anonim

“ENSEST” fiiliyatınnın kaynağı YAHUDİ GELENEKLERİ VE YAHUDİ GÜRUHU’DUR.Yahudilerin 1 numaralı din kitapları olan KABALA’yı okursanız bütün sapık prensip ve emirleri gözlerinizle müşahade edersiniz. Lütfen, mutlaka KABALA’yı bulup okuyunuz. Aile içerisinde, dul kalan yahudi annenin yeni kocası ve dölleyicisinin en büyük oğlu olması emri seni de şaşkına çevirecektir. Şeytanlar bile bu soysuzluktan aridir…

Anonim
Ziyaretçi
Anonim

İslami ilimler külliyatı’na göre, yeryüzünde bir tek yahudi kalmamak üzere onları tamamen Türkler yok edecek; bu hal için, ağaçlar bile destek verecek; arkasına saklanan her yahudi kaçağını bo ağaçlar ihbar ederek helak edilmelerine yardımcı olacaklardır. Bu vaziyeti, bütün yahudiler asırlardır bilmektedirler. Bu münasebetle insanoğluna düşmandırlar ve Türk adını duyduklarından titrer , baygınlık geçirirler. Bu sonucu hak etmelerinde, onların tümünün “LUT KAVMİ”‘NDEN OLMALARIdır. Yeryüzündeki cinsel sapıklıkların kaynağı da “kıpti” soylu tüm yahudilerdir.Kıptilerin ikinci adı; Gene ve Cin isimli biri kız, diğeri erkek iki zinakar kardedeşlerin alenen Hz.İbrahim’in ateşe atılması sürecinde alenen zina edeip, “cingene=Kıpti” soyunun doğmasına sebebiyetleridir. Evangelstler de aynı soydandır tümüyle.

trackback

[…] M.Ö. 596 yılında Yahudiye Kralı Jeoahin, Kudüs’ü kuşatan Babil Kralı Nebukadnezar’a teslim olur ve Babil’e götürülür. 3.Dünya Savaşı Siyonistlerin ve İsrail’in sonu! […]

uveys Safiye Elif
Ziyaretçi
uveys Safiye Elif

Üveysilik ile İslam tekrar yükselişe geçecek, Hz. Mehdi’nin gelişi ile İsrail zihniyeti yok olacak Allah’ın izniyle Deccal ve taraftarları kaybedecek insallah.

Dış güçler lideri amarikan acanı
Ziyaretçi
Dış güçler lideri amarikan acanı

Evirip çevirip lafı yine Kürtlere getirdiniz ya Allah siz müfterilerin hakkını misliyle versin inşallah. Yahudi bile kurandan hadisten kendi kafir laik yönetiminin çıkarına çıkarım yapmıyorken yaptığınızdan ötürü Allah affetsin

Recep
Ziyaretçi
Recep

Hep Uydurma Zanlara göre İsrail’in kıyametten önce yok olacağına İnanılıyor ama Kimse KUR’AN’I Açıpta bakmıyor baksalardı ALLAH’IN Yahudilerin başına bazı İnsanları Musallat edeceğini ve KIYAMETE Kadar onlarla mücadele edeceğini okurlardı da böyle ZANNIN BATILIN Peşinde gitmezlerdi.

mutlakaoku.com © 2016 | Tanıtım Yazıları | Pdf Kitap İndir | Facebook video indir | Yorumlar İnstagram video indir |