3.Dünya Savaşı Siyonistlerin ve İsrail’in sonu! 2022 Yeni Altın Çağ’ın başlangıcı!

3.Dünya Savaşı, 2022 Siyonistlerin/İsrail’in sonu,Yeni Altın Çağ’ın başlangıcı ve Mu çocuklarının tekrar yeryüzü hakimiyeti !

 • Ha-Aretz Ha-Muvtacha /הארץ המובטחת Bu da ne diye soracaksınız? İbranice ” Vadedilen Topraklar ” Gelelim Vadedilen Topraklar neresidir? Kenan Ülkesi diye bir ülke duymuşsunuzdur.
 • Yahudi inancına göre Yehova tarafından İsrailoğullarına vadedilmiş bölge Yahudilere göre, Musa’nın Filistin’e girene kadar dolaşmış olduğu topraklardır.Tekvin kitabının 15.Bab’ında şöyle geçer:
 • “O günde Rab, Abraham’la ahdedip dedi: Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar bu diyarı, Kenileri ve Kenizzileri ve Kadmonileri ve Hittileri ve Perizzileri ve Refaları ve Amorileri ve Kenanlıları ve Girgaşileri ve Yebusileri senin zürriyetine verdim.Bu tanıma göre ise Fırat Nehri’nden Nil Nehri’ne kadar olan geniş bölge İsrailoğulları’na vaad edilmiştir.

(Fırat’ın doğusu-batısını şimdi daha iyi anlamışsınızdır)

 • TEKVİN Kitabı 17.Bab’da aynı olguları ve sınırları tekrar yineler, şöyleki :

işte, ahdim seninledir, ve bir çok milletlerin babası olacaksın.Ve artık adın Abram*çağırılmayacak, fakat adın İbrahim*olacak; çünkü seni bir çok milletlerin babası ettim. Ve seni ziyadesiyle semereli kılacağım, ve seni milletler yapacağım, ve senden krallar çıkacaklar.  Ve sana, ve senden sonra zürriyetine, Allah olmak için seninle ve senden sonra zürriyetinle benim aramda ahdimi, nesillerince ebedî ahit olarak sabit kılacağım. Ve senin gurbet diyarını, bütün KENAN diyarını, sana ve senden sonra zürriyetine ebedİ mülk olarak vereceğim; ve onların Allah’ı olacağım.

 • Siyonistlerin değiştirdiği Tevrat aynen bu söylemleri içeriyor.Kuran’da geçen ayetlerde ise Tevrat’ın Tanrı katında indirildiğini ama tahrifat yapıldığını teyit eder.
 • Şöyle ki : MAİDE/44.Ayet

“Biz indirdik Tevrat’ı, biz. İyiye ve güzele kılavuz var onda, ışık var. Allah’a teslim olmuş peygamberler,Yahudilere onunla hakemlik yaparlardı. Kendini Rabb’e adayanlarla ilim ve hikmette derinleşmiş olanlar da Allah’ın Kitabı’ndan korumakla görevli olduklarıyla hükmederlerdi. Zaten onlar Allah’ın Kitabı’na tanıklardı. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi basit bir ücret karşılığı satmayın.Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir.”

 • BAKARA/79.Ayet

Artık o kimselerin vay haline ki, kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz para almak için: «Bu Allah tarafındandır.» derler. Artık vay o ellerinin yazdıkları yüzünden onlara! Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara!

 • Bu ayetlerde ise açıkça çıkar karşılığı Tevrat’ın değiştirildiği kesindir. Vadedilmiş Topraklar Kur’anda yer almaz,ancak Hz. İbrahim ve Lût’-un “Bereketli kılınmış” bir diyara ulaştırıldıkları anlatılmaktadır. Enbiya /71.ayet
 • İsrail devleti kurulması,yüzyıllardır bir hayal olmaktan öteye geçememiş ve sonunda bir İtalyan Yahudisi olan ve Londra’da büyük bir servet elde eden Musos Haim Montefiore, Yahudi devleti fikrine kapılarak 1824 yılında Filistin’e göç etmesi ile başladı. Ancak o yıllarda Filistinde 8000 civarında Yahudi nüfusu vardı.
 • Bu kadar az kişiyle bir devlet kurulamayacağını anlayınca 1837 yılında tekrar Londra’ya döndü Londra’ya döndükten sonra yazdığı bir kitapla, Filistin topraklarının ne kadar bereketli olduğunu anlattı ve Yahudileri, Filistin’e gitmeye teşvik etti.
 • Tam bu sırada İngiliz hükümeti de çıkardığı bir bildiri ile Filistin’deki konsolosluklarına, Yahudileri himaye emri verdi.
 • Olay İngiltere ile sınırlı kalmayıp kısa zamanda Fransa,Almanya ve Rusya ile devam ederek birçok “Siyonist”derneği kuruldu ve devlet kurulacağı fikri her yerde aşılandı.Theodor Herzl’in fikirleri ile Siyonist lobiler hızla büyüdü ancak Dünya Savaşları ile amaca ulaşılamadı.
 • Sonunda 1948 yılında amaçlarına ulaştılar.Bugün Kürt koridoru denenmesinin amacı Kürdistan gibi gösterilse de asıl amaç Büyük İsrail ! Devleti’nin kurulması ve vadedilen topraklarda tekrar “Kenan Ülkesi” nin oluşumudur.

Bop haritası ve Vadedilen Topraklar haritası birbirine çok yakındır.Peki savaşta yani 2022’de İSRAİL yok olacak mı?

 • 1948 yılında kurulan İsrailin ömrünün İbrani takvimiyle 76, miladi takvimle ise 74 yıl olduğu belirtilir Bu keşif Tevrat’a da dayandırılıyor veya isnat ediliyor.Bilindiği gibi, İbrani takvimi de şemsi değil kameridir.Yani bizdeki Hicri Takvim gibi.
 • Hicri takvimden yol alırsak İsrail’in kuruluşu 14 Mayıs 1948,5 Recep 1367’ye denk düşer.
 • Bu tarihin üzerine 76 yıl koyduğumuz zaman, yani 5 Recep 1443 tarihine geliriz. Bu da Miladi takvim olarak 6 Şubat 2022 tarihine denk düşer. Yok oluşun/bitişin tarihi!
 • Buradaki 1443 yılının başka bir ilginç anlamı Kuran’da karşımıza çıkar.Kur’an da, İsra Suresi’(Yani İsrail) nin ayetlerinin kelime sayısı 1443’tür İsra suresini baştan aşağıya okuyun isterseniz.
 • Ama burada ben bana göre önemli ve mesaj içeren birkaç ayetini paylaşayım.

İSRA 2- “Musa’ya da kitap verdik ve beni bırakıp başkasını vekil edinmeyiniz diye onu İsrailoğulları için bir hidayet rehberi kıldık.

İSRA 3 – Ey Nuh’la beraber gemiye taşıyarak kurtardığımız kimselerin soyundan olanlar! Doğrusu o çok şükredici bir kuldu.

İSRA 4 – Biz İsrailoğulları’na Tevrat’ta şu hükmü verdik: “Muhakkak siz, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir yükselişle yükseleceksiniz.”

İSRA 5 – Birincisinin zamanı gelince,üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Onlar, evlerin aralarına girip araştırdılar.Bu yerine getirilmesi gereken bir vaad idi.

İSRA 6 -Sonra sizi tekrar o istilacılar üzerine galip kıldık ve size mallarla ve oğullarla yardım ettik. Ve toplum olarak sizin sayınızı artırdık.

İSRA 7 – Eğer iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz yine kendinizedir. Artık diğer fesadınızın zamanı gelince, yüzlerinizi üzüntüye sokmaları, kötülük yapmaları ve ilk kez girdikleri gibi yine Beyt-i Makdis’e girmeleri, ele geçirdikleri yerleri mahvetmeleri için onları tekrar göndereceğiz.

 • 2.Ayette geçen olay:İsrail ilk fesat çıkardığında MÖ 586 yılında Nebukadnezar önderliğindeki Babil İmparatorluğu’na yenik düşünce yok edildi. Babililer’in bölgeyi fethiyle Kudüs Tapınağı yıkıldı ve Yahudiler bölgeden sürüldü.
 • Babil’in daha sonra Persler tarafından fethedilmesinin ardından bunların en azından bir kısmı Ezra ve Nehemya peygamberlerin önderliğinde ana vatanına dönmüştür.
 • Siyonistlerin dünyaya hakim olduğu 1948 de kurulan bugünkü İsrail ise aynı ayet de belirtildiği gibi, yükseldikçe yükseldi, İsrail içinde ve dışında dünyayı yönetmeye başladı,dünyanın her yerinde kan ve göz yaşına sebep oluyor.
 • 7.ayette geçen Beyt-i Makdis, yani Kudüs, “ele geçirdiğiniz yerleri mahvetmeleri İçin onları tekrar göndereceğiz“ dediği o günkü Babil’in yaşadığı Anadolu ve Mezopotamya topraklarında bugün yaşayanTürk/Türkmenler olmasın o?
 • 2019 ve sonrasında beklenen Kozmik ve nükleer savaş sonrası dünyada,kehanetlerde/mitolojide geçen Yeni Altın Çağ’ı başlatacak olan belki de birçok kaynakta geçtiği gibi Türkler olacaktır.
 • Bu savaştan güçlü/umudunu yitirmeyenler galip çıkacak, zayıf/umutsuz olanlar ise Lut Kavmi ile yok olup gidecektir. Altınçağ Türk mitolojisinde ve halk inancında ve toplumsal felsefede mükemmel dünya ideali olarak görülür. Değişik Türk dillerinde Altınçak veya Altanşak olarak da söylenir.
 • Moğolcada Altangalav veya Altangalab olarak bilinir.İnsanların mutluluk, zenginlik ve huzur içinde özgür ve kavgasız yaşadığı geçmiş bir dönemi anlatır. Kimileri ise bunu geleceğe yönelik bir ütopya haline getirerek, insanların üst düzey bir bilince ulaştığı, bir zaman döngüsü olarak düşünür.
 • Sizi bilemem ama ben de dünyada Altın Çağı başlatacak olan toplumun Türkler olacağına inananlardanım.

(Türkler’den kastım bugünkü Arap devşirmeleri ve Lut kavmi üyeleri hariç)

 • İnancımı pekiştiren olay İse Mustafa Kemal Atatürk. Öbür türlü en büyük tarihçi ve Türklerin geçmişini araştıran Ata’m neden Tahsin Mayatepek’i Maya Uygarlığını araştırmak için Meksika’ya göndersin?
 • Ben inanıyorum ki Mu’nun çocukları o dönem yaşattıkları Altın Çağı bir kez daha Dünya’da yaşatacaklar.

Tengri Biz Menen !

Yazar; Celal Altaylı‏

9
Sen, Bu konuda ne düşünüyorsun?

avatar
9 Yorum Konuları
0 Konu cevapları
0 Takipçiler
 
En çok tepki verilen yorum
En sıcak yorum dizisi
7 Yorum yazarları
AnonimAnonimAnonimAnonimuveys Safiye Elif Son yorum yazarları
trackback

[…] OKU; 3.Dünya Savaşı Siyonistlerin ve İsrail’in sonu! 2022 Yeni Altın Çağ’ın başlangıcı! […]

Anonim
Ziyaretçi
Anonim

Bunu üzerime bir borç olarak düşündüğüm için paylaşma gereği duydum. Alıntıdır kaynak aşağıda.

———————————————————————————————

TÜRK’LER UYANIYOR ((SIRRIN SIRRI))

BU YAZI İNSANLIĞA VE YÜCE TÜRK MİLLETİNE UYANIŞIN, KURTULUŞUN VE EVRENSEL BİLGİNİN TEBLİĞİDİR.

SEVGİLİ DOSTLAR bu bilgi bilinen şimdiki insanlık tarihine ilk defa teferruatıyla (Ayrıntılarıyla) şimdi yazdırılıyor. Daha önce bilgi bana yüklenmişti. Nefsimden bir şey kaçarsa önce ÂLEMLERİN RABBİNE SIĞINIR VE O’NDAN MAĞFİRET dilerim. Sonra Türk Milletinden ve bütün insanlıktan! Ve bil hassa 18 000 bin âlemin Sultanından tüm resullerden ve Allah’ı sevenlerden özür dilerim.

Yüce insanlık âleminin ayağının altında paspaslığa ancak layık olan bu aciz kul… Allah’ın izniyle, peygamberin öncülüğünde, astral seyahatlere başlatıldım EKMENEZİ, SEYRİİ SULUK DENEN İLMİ ÇALIŞMA İLE.

Hem yükselerek mümkün olduğu gibi hem de ekmenizi şeklinde geriye doğru giderek de (ademe doğru) astral yolculuklar yaptık. Önüm âlemlerdeki negatif varlıklarca ve insanlığın âlemlerde sultan olmasını istemeyen varlıklar tarafından daima engellenmeye çalışıldı. Âlemlere girişte iki ayrı yol, kapı vardır. Bir ana giriş birde özel giriş vardır. Özel giriş; o âlemlere seyahat noktasındaki kişiye özel kanallardan geçiş izni verilerek yaptırılmaktadır.

Seyahati uzun uzun anlatmayacağım. ÂDEM ALEYHİSSELAMA ulaştık. ONUN YAŞAM SERÜVENİNİ TAKİP ETMEYE başladım. (Bu konu hakkındaki bilgileri Sultanı Hakikat kitabında yazdırdık) ALLAH’IN İLAHİ İRADİ NURU, ÂDEM’İN GENLERİNDEN BİRİNDE! SADECE BU GEN DOĞRU İLAHİ BİLGİYİ ALABİLME KAPASİTESİNE SAHİPTİR.

O GEN HANGİ EVLADINA GEÇERSE PEYGAMBER O OLUYOR. ŞİT ALEHİSSELAMA GEÇİYOR. ÖYLEYSE PEYGAMBER O’DUR.
KESİNLİKLE KARDEŞ KARDEŞLE EVLENMİYOR????

ALLAHÜ TEÂLÂ ŞİT ALEYHİSSELAMA, HATUN OLARAK HURİLERDEN (MELEK) BİR HATUN GÖNDERİYOR. ÇİÇEKLERİN USARESİNDEN (KOKUSUNDAN) VE PLAZMASINDAN BEDENİ OLUYOR…. ADI NACİYE’DİR. ÂDEMİN ÇADIRINA GELİYOR. DAHA ÖNCE BU KONUDA VAHYİ GELİYOR. OĞLU ŞİTLE EVLENMESİ İÇİN…

ÇOK GÜZEL BİR KADIN IŞIL IŞIL NUR GİBİ… ÂDEM ALEYHİSSELAMLA KONUŞURKEN HAVVA ANAMIZ GELİYOR. ÂDEMİ NUR GİBİ MADDİ MANEVİ GÜZEL BİR KADINLA GÖRÜNCE KISKANÇLIK DUYARAK SALDIRIYOR. NURUNDAN YAKLAŞAMIYOR. HER SALDIRIŞINDA DEĞİŞİK HAYVAN GİBİ GÖRÜNÜYOR. BİR ZARAR VEREMEYİNCE ÂDEM ALLEYHİSSELAMI DİNLEMİYOR ÇEKİP GİDİYOR. ÂDEM ALEYHİSSELAMIN BOYU 75 METRE HAVVA ANAMIZIN BOYU 70 METRE. NACİYE ANAMIZINDA ÖYLE.

ŞİT ALEYHİSSELAMLA NACİYE ANAMIZ EVLENİYORLAR ONLARDAN DOĞAN ÇOCUKLARLA ÂDEM İLE HAVVADAN OLAN ÇOÇUKLAR BİRBİRİ İLE EVLENİYORLAR.

ÖMÜR UZUN EN AZ 300 YIL. KAÇAN HAVVA ANAMIZ 100 YIL SONRA ŞİMDİKİ KÂBE’NİN BULUNDUĞU YERDE TEKRAR BULUŞUYORLAR.(ORALAR O ZAMAN İÇİN AMAZON ORMANLARI GİBİ) DURUMU ANLATINCA YENİDEN BARIŞIYORLAR.

İLAHİ VE İRADİ PEYGAMBERLİK NURU BİRBİRİNİN SÜBLÜNDEN HELAL VE TEMİZ KADINLARDAN, DEVAM EDİYOR.

HAZRETİ İSAN’IN ANNESİ MERYEM ANAMIZA İLAHİ İRADİ PEYGAMBERLİK NURU (İLAHİ İRADİ NURU TAŞIYAN ERKEK GENİ) DÜNYADA KALMAYINCA ORADA DOĞUM BAŞKA TÜRLÜ OLDU. DAHA ÖNCEDEN GÖREVLİ PEYGAMBER RUHU MERYEM ANAMIZA İKİ MELEK TARAFINDAN BİR SANİYE İCİNDE BIRAKIDI GEBE KALDI.

DİKKAT EDİN ANNEDEN DOĞAN COCUKLARIN ŞUUR SEVİYESİ 1 (BİR) DİR. MERYEM ANAMIZDA Kİ ÇOCUĞUN ŞUUR SEVİYESİ 7. ŞUUR SEVİYESİDİR. YANİ 7 YAŞINDAKİ ÇOCUK GİBİ ALGILAR. GEREKİRSE ANNE KARNINDA İKEN SUALLERE CEVAP VEREBİLİR. DUYAR ANLAR HATTA GÖRÜR.

ŞİMDİ DEVAM EDELİM… ÂDEM’DEN PEYGAMBERİMİZE KADAR ALLAH’IN KELAMINI ALIP AKTARACAK GENLER DEVAM ETMİŞ, SONRA BİR DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞTIR!!

ARTIK PEYGAMBERLER GELMEYECEKTİR. AMA ALLAH’IN BİLGİSİ NURU DEVAM ETMEKTEDİR. NURUN GELİŞİ BİTERSE MANEVİ DENGE BİTER VE DÜNYA’DA BİTER. HALBUKİ SEYİTLERDEN VE ARA GENLERDEN DEVAM EDİYOR.

BİZE RESULLULLAH İKİ EMANET BIRAKIYORUM, BİRİ KURAN-I AZİMÜ ŞAN, İKİNCİSİ CEDDİM DEDİĞİ HALDE PEYGAMBERİMİZİN BÜTÜN CEDDİ YOK EDİLMEK İSTENDİ, KATLEDİLDİ.

Hz. OSMAN, Hz. ALİ, Hz. HASAN, Hz. HÜSEYİN, HÜSEYİNİN COCUKLARI, HANIMI VE BEBELERİ, KELLELERİ KESİLİP DİLE GELMEYECEK GAYRİ İNSANİ ÖLÜMLERDEN SONRA, 16 KİŞİNİN KELLELERİ ŞAMA GETİRİLDİ. YOLA SIRIKLARA ASILIP TEŞHİR EDİLDİ, ŞİMDİ MÜZEDE.

YETMEDİ YÜZ YILLARCA EMEVİLER CAMİLERDE ŞÖYLE HUTBE OKUTTULAR. ( LANET OLSUN ALİ VE SOYUNA) DİYE, BÜTÜN BUNLAR BOŞUNA DEĞİLDİ, bu kin bu nefret niçin yapıldı okuyun araştırın, tesadüf değil! ÂDEM’DEN MUHAMMEDE (S.A.S) kadar gelen nur hale devam eden nur.

KEMALAT nuru ayrı bir görevliler gurubudur. Hak edenler bu nur ile doğarlar. Bu insanlar nerede bilgi vereceklerse orada doğarlar. Her devirde tüm insanlığa doğaya, YANİ YARADANA HİZMET EDERLER.

ALLAH SEVDİKLERİNE SEVDİKLERİ Nİ KULLANARAK İYİLİĞİNİ YAYAR.

İNSANLIK BOYUNCA ZAMAN VE MEKÂN İÇİNDE HİZMETTEDİRLER, ONLAR ALLAH’IN (HAKKIN) HİZMETİNDEDİRLER. İŞTE; TÜRK BU HAKKA HİZMET GURUBUDUR. ARAPLAR, YAHUDİLER BUNU FARK EDİNCE PEYGAMBERİN SOYUNU KURUTMAK İSTEDİLER.

YANİ BÜTÜN PEYGAMBERLER TÜRKTÜR. BÜTÜN BİLGELER TÜRKTÜR. CEDDİM İBRAHİM DİYEN PEYGAMBERİMİZ(s.a.v), HAZRETİ İBRAHİMİN BABASI URFADAN GÖÇ ETMİŞTİR, ADI AZERİ İBRAHİMDİR.

Hintli bilge BUDA TÜRKTÜR, EFLATUN TÜRKTÜR. DÜNYADA YÜCE ÂLEMLERE GİTMİŞ OLANLAR TÜRKTÜR.
ARABİSTANDAN KAÇTILAR AMA HİNDİSTANDA İMAM RABBANİ SEYİTTİR, GEYLANİ SEYİTTİR, AHMET YESEVİ SEYİTTİR. İLAHİ NUR DAĞILARAK AZALMAKTA BİRLİK OLUNMAZSA TEHLİKE BÜYÜK !!!

TÜRK BİR IRKIN ADI DEĞİL İNSANLIK BİRLİĞİNİ KURACAK OLAN GÖREVLİLERİN ADIDIR.

MU UYGARLIĞINDAN ATLANTİSE, ORADAN ORTA ASYAYA, ORADAN TÜRKİYE VE DÜNYAYA YAYILDILAR.

ŞİMDİ BU GEN OKUMASI OLACAK. İNSANLAR FARKINA VARACAK. MIZRAK ÇUVALA SIĞMAYACAK, İNSANLIK BİRLİĞİ KURULACAK. TÜRKLER HER DEVİRDE DİNLERE SAHİB ÇIKMIŞTIR.
EN SON DİN İSLAMIN VE TÜM İNSANLIĞIN MANEVİ KORUYUCULARIDIR.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BU DURUMU BİLENLERDENDİ, ARAŞTIRMA EKİPLERİ KURDU ”MU” VE DİĞER UYGARLIKLARI ARAŞTIRDI. ONDAN SONRA ANLADI Kİ VE EMİNDİ Kİ TÜRKLER YANLIZ DEĞİLDİ BU MÜCADELEYİ KAZANACAKTI.

BUNA ATIFEN ATATÜRK;

‘’ -MUHTAÇ OLDUĞUN GÜÇ DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR.
-NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
-BİLSELER BÜTÜN DÜNYA TÜRKTÜR.’’
DERKEN YENİ GENLERİ İFADE ETMEK İSTEMİŞTİR.

AKSİ HALDE ‘’ BİR TÜRK CİHANA BEDELDİR ‘’ DEMESİ MANTIKSIZ OLURDU…

BEN ÂCİZANE ALLAH KULU BUNLARI SÖYLEMEKTEN YAZMAKTAN UTANIYORUM, KISA KESMEYE CALIŞTIM. ÇÜNKÜ BENİ EGOSU KABARMIŞ BİRİ GİBİ YAHUT IRKÇI BİRİ GİBİ HERKESİN GÖREBİLME RİSKİ VAR. BUNUN FARKINDA OLMAMA RAĞMEN BU GERÇEKLERİ YAZMAK MECBURİYETİNDEYDİM HAKKINIZI HELAL EDİN.

ALLAHIM YAZDIM ACİZLİĞİMİ HATALARIMI AFFET…. YA RESULUM SENİN YOLUNA KURBAN OLAYIM. BENİ AFFET. EY BANA YARDIM EDEN BEDENSİZ DOSTLAR BENİ AFFEDİN.

ŞAHİTSİNİZ, ŞAHİTSİNİZ, ŞAHİTSİNİZ …. TEBLİĞİ YAPTIM…. SELAM ANLAYANA….KELAM ANLAYANA…

Aciz Kul Üstat Muzaffer KINALI (4 Mart 2011 Cuma21.36)

Anonim
Ziyaretçi
Anonim

Bugüne kadarki bütün Amerikan Devlet Başkanlarının Kıpti soyundan olduklarına dikkatleriiniizi çekmek isterim. Buna, İngiliz Kraliyet Ailesi de dahildir. Hatta Hitler de yeğen – amca çiftinden olma bir ensest döldür. Araştırıp görün.

Anonim
Ziyaretçi
Anonim

“ENSEST” fiiliyatınnın kaynağı YAHUDİ GELENEKLERİ VE YAHUDİ GÜRUHU’DUR.Yahudilerin 1 numaralı din kitapları olan KABALA’yı okursanız bütün sapık prensip ve emirleri gözlerinizle müşahade edersiniz. Lütfen, mutlaka KABALA’yı bulup okuyunuz. Aile içerisinde, dul kalan yahudi annenin yeni kocası ve dölleyicisinin en büyük oğlu olması emri seni de şaşkına çevirecektir. Şeytanlar bile bu soysuzluktan aridir…

Anonim
Ziyaretçi
Anonim

İslami ilimler külliyatı’na göre, yeryüzünde bir tek yahudi kalmamak üzere onları tamamen Türkler yok edecek; bu hal için, ağaçlar bile destek verecek; arkasına saklanan her yahudi kaçağını bo ağaçlar ihbar ederek helak edilmelerine yardımcı olacaklardır. Bu vaziyeti, bütün yahudiler asırlardır bilmektedirler. Bu münasebetle insanoğluna düşmandırlar ve Türk adını duyduklarından titrer , baygınlık geçirirler. Bu sonucu hak etmelerinde, onların tümünün “LUT KAVMİ”‘NDEN OLMALARIdır. Yeryüzündeki cinsel sapıklıkların kaynağı da “kıpti” soylu tüm yahudilerdir.Kıptilerin ikinci adı; Gene ve Cin isimli biri kız, diğeri erkek iki zinakar kardedeşlerin alenen Hz.İbrahim’in ateşe atılması sürecinde alenen zina edeip, “cingene=Kıpti” soyunun doğmasına sebebiyetleridir. Evangelstler de aynı soydandır tümüyle.

trackback

[…] M.Ö. 596 yılında Yahudiye Kralı Jeoahin, Kudüs’ü kuşatan Babil Kralı Nebukadnezar’a teslim olur ve Babil’e götürülür. 3.Dünya Savaşı Siyonistlerin ve İsrail’in sonu! […]

uveys Safiye Elif
Ziyaretçi
uveys Safiye Elif

Üveysilik ile İslam tekrar yükselişe geçecek, Hz. Mehdi’nin gelişi ile İsrail zihniyeti yok olacak Allah’ın izniyle Deccal ve taraftarları kaybedecek insallah.

Dış güçler lideri amarikan acanı
Ziyaretçi
Dış güçler lideri amarikan acanı

Evirip çevirip lafı yine Kürtlere getirdiniz ya Allah siz müfterilerin hakkını misliyle versin inşallah. Yahudi bile kurandan hadisten kendi kafir laik yönetiminin çıkarına çıkarım yapmıyorken yaptığınızdan ötürü Allah affetsin

Recep
Ziyaretçi
Recep

Hep Uydurma Zanlara göre İsrail’in kıyametten önce yok olacağına İnanılıyor ama Kimse KUR’AN’I Açıpta bakmıyor baksalardı ALLAH’IN Yahudilerin başına bazı İnsanları Musallat edeceğini ve KIYAMETE Kadar onlarla mücadele edeceğini okurlardı da böyle ZANNIN BATILIN Peşinde gitmezlerdi.

mutlakaoku.com © 2016 | Pdf Kitap İndir | Facebook video indir | Yorumlar Libros Gratis |